องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ค้อใต้
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

อีเมลกลาง
Web mail
อบต.ค้อใต้

สถิติ sitemap
วันนี้ 2278
เดือนนี้11,051
ทั้งหมด326,542

camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 15 มีนาคม 2566 กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะบ้านหนองแคสอง ม.10 เพื่อให้ประชาชนสัญจรสะดวกในเวลากลางคืน
วันที่ 14 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ดำเนินโครงการกำจัดขยะอันตราย กิจกรรมขยะอันตรายแลกไข่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองแคสอง ม.10
วันที่ 14 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ดำเนินโครงการ อบต.สัญจร เพื่อพัฒนาความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองแคสอง ม.10
วันที่ 13 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ดำเนินโครงการกำจัดขยะอันตราย กิจกรรมขยะอันตรายแลกไข่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ศาลาประชาคมบ้านขามพัฒนา ม.9
วันที่ 13 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ดำเนินโครงการ อบต.สัญจร เพื่อพัฒนาความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ศาลาประชาคมบ้านขามพัฒนา ม.9
วันที่ 9 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ดำเนินโครงการกำจัดขยะอันตราย กิจกรรมขยะอันตรายแลกไข่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ศาลาประชาคมบ้านนาสมบูรณ์ ม.8
วันที่ 9 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ดำเนินโครงการ อบต.สัญจร เพื่อพัฒนาความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ศาลาประชาคมบ้านนาสมบรณ์ ม.8
วันที่ 8 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ดำเนินโครงการกำจัดขยะอันตราย กิจกรรมขยะอันตรายแลกไข่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ศาลาประชาคมบ้านท่าวัด ม.7
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview10
บัญชีปริมาณงานย้อนหลัง 3 ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview21
สรุปผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ การทุจริตประพฤติมิชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview13
สรุปข้อมูลที่ได้รับจากระบบการรับฟังข้อร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview11
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ประจำปี (พ.ศ. 2561-2565) สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview10
การรายงานผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview8

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
folder ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview221
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview255
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview266
ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ขอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview392
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview398

thumb_up Page Facebook
page facebook องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
(นายสุขุม สิงห์เสนา)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 091-8643986
(นายสุขุม สิงห์เสนา)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 091-8643986
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
28/03/2566
28/03/2566
ขอจัดส่งเอกสารองค์ความรู้ การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย
ตบ.
28/03/2566
28/03/2566
การตรวจสอบการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สน.คท.
28/03/2566
28/03/2566
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กสธ.
27/03/2566
28/03/2566
ปัญหาอุปสรรคหลังการถ่ายโอนภารกิจ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กพส.
28/03/2566
28/03/2566
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กพส.
27/03/2566
28/03/2566
ขอแจ้งข้อปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาของ นายบุญมี สุระโคตร
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ