องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ค้อใต้
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
info ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลพื้นฐานตำบล
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ 1. ด้านกายภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 1.1 ที่ตั้ง ที่ตั้งเลขที่ 447 หมู่ที่ 3 บ้านขาม ถนนนิตโย ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร อยู่ห่างจากอำเภอสว่างแดนดิน 20 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดสกลนคร 105 กิโลเมตร มี 10 หมู่บ้านดังนี้ 1. บ้านค้อใต้ หมู่ที่ 1 2. บ้านหนองแค หมูที่ 2 3. บ้านขาม หมู่ที่ 3 4. บ้านชุมพล หมู่ที่ 4 5. บ้านคำเจริญ หมู่ที่ 5 6. บ้านหนองโข่ย หมู่ที่ 6 7. บ้านท่าวัด หมู่ที่ 7 8. บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 9. บ้านขามพัฒนา หมู่ที่ 9 10. บ้านหนองแคสอง หมู่ที่ 10 1.2 ภูมิประเทศ สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบเหมาะแก่การทำเกษตร การปลูกพืชไร่ การขุดบ่อบาดาล เพื่อทำการเกษตร 1.3 ภูมิอากาศ สภาพภูมิอากาศ สภาพอากาศเป็นแบบมรสุม โดยทั่วไปมี 3 ฤดู - ฤดูร้อน ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม - ฤดูฝน ระยะเวลาประมาณ 5 เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - ตุลาคม - ฤดูหนาว ระยะเวลาประมาณ 4 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 1.4 ลักษณะของดิน เป็นดินร่วนปนทราย บางพื้นที่เป็นลักษณะดินเค็ม 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ ตำบลค้อใต้มีแหล่งน้ำสำคัญไหลผ่าน คือ ลำน้ำสงคราม, ลำห้วยตาซุย, ลำห้วยปอแดง, ลำห้วยกุดนางอ่ำ, ห้วยกุดจิก, ห้วยก้านเหลือง, ห้วยวังบักตู้และมีหนองน้ำขนาดใหญ่ คือ หนองแคและหนองบะกลาง ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทางการเกษตรกร 1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ ตำบลค้อใต้มีป่าไม้ชุมชนที่ได้รับการอนุรักษ์ในบริเวณวัด ส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้นไม้ผลัดใบ
ข้อมูลพื้นฐานตำบล ด้านการเมือง การปกครอง

ข้อมูลพื้นฐานตำบล ด้านการเมือง การปกครอง
มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ ทิศเหนือ จรดตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ทิศใต้ จรดตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ทิศตะวันออก จรดตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ทิศตะวันตก จรดตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เนื้อที่ พื้นที่ 35 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 21,875 ไร่ พื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 17,500 ไร่ พื้นที่อยู่อาศัยประมาณ 500 ไร่ 2.2 การเลือกตั้ง มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 19 เดือนตุลาคม พ.ศ.2556 และคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ประกาศการรับรองผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน 2556 โดยจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 ปัจจุบันวาระการดำรงตำแหน่งตามคำสั่ง คสช.ปี 2557 3. ประชากร 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร ประชากรทั้งสิ้น 6,785 คน แยกเป็นชาย 3,324 คน แยกเป็นหญิง 3,461 คน ความหนาแน่นเฉลี่ย คน / ตารางกิโลเมตร ความหนาแน่นเฉลี่ย ครัวเรือน / ตารางกิโลเมตร จำนวนครัวเรือน 1,798 หลังคาเรือน สถิติประชากรชาย/หญิง และจำนวนครัวเรือนระดับตำบล ประชากรทั้งสิ้น 6,785 คน แยกเป็นชาย 3,324 คน หญิง 3,461 คน จำนวน 1,798 ครัวเรือน