องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ค้อใต้
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
group ฝ่ายบริหาร
(นายสุขุม สิงห์เสนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้
โทร : 091-8643986
ร้อยตรีรำไพ รักษากุมาร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081-2659492
นายจันทร์ ขันทะโคตร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081-0596445
นายเอกสิทธิ์ จินดา
เลขานุการนายกององค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 099-7250691
(นางสุพัตรา สีดามาตย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้
โทร : 081-8716793
group ฝ่ายสภา
(นางอาระพร อินทรวิเศษ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้
โทร : 082-1027750
(นางบุญส่ง คุณวงษ์)
รองประธานสภา อบต.ค้อใต้
โทร : 081-0594332
(นายสุกัณ จันทร์เพชร)
ส.อบต.ม.1
โทร : 065-1032494
(นายอดุลย์ พันธ์วงศา)
ส.อบต.ม.2
โทร : 091-8613367
(นางบุญส่ง คุณวงษ์)
ส.อบต.ม.3
โทร : 081-0594332
(นายบุญจันทร์ ชนะกิจ)
ส.อบต.ม.4
โทร : 092-4805942
(นายอิทธิชัย อินสาทร)
ส.อบต.ม.5
โทร : 095-1720271
(นางอาระพร อินทรวิเศษ)
ส.อบต.ม.6
โทร : 082-1027750
(นายปรีชา โทบุตร)
ส.อบต.ม.7
โทร : 063-0500706
(นายเพียงใจ ไชยรัตน์)
ส.อบต.ม.8
โทร : 096-9484011
(นายจีระศักดิ์ ธิมะสาร)
ส.อบต.ม.9
โทร : 065-3087242
(นางสงบ ถาจาจั้น)
ส.อบต.ม.10
โทร : 064-3459356
group ผู้บริหารฝ่ายประจำ
(นางสุพัตรา สีดามาตย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้
โทร : 081-8716793
(นางสาวอนันท์ อรัญปักษ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้
โทร : 086-5416652
(นางสาวพรรทิ ระหูภา)
หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.ค้อใต้
โทร : 087-2288182
(นางสาวควรเทียน ทองขาว)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 087-2256417
(นางสาวอนันท์ อรัญปักษ์)
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองช่าง
โทร : 086-5416652
(นางสาวณัฏฐ์ชุดา วงศ์อนันต์)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ค้อใต้
โทร : 065-0538909
(นางสาวโสภิตา ศรีสุดา)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม อบต.ค้อใต้
โทร : 081-9748162
group สำนักงานปลัดอบต-ค้อใต้
(นางสาวพรรทิ ระหูภา)
หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.ค้อใต้
โทร : 087-2288182
(นางรวินท์นิภา ฉัตรวิไลลักษณ์)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 088-7011757
(นางสาวอุไลวรรณ พันธุวงศา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร : 084-7280251
(ว่าง)
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
โทร :
(นายอดิเทพ ทาจันทร์)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
โทร : 088-3532009
(นางสาวกิตติพร อุบลครุฑ)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 093-0847519
(ว่าง)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
(นายอาทร ทิพเนตร)
ผู้ช่วย จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 084-7552122
(นายนิวัช น้อยหว้า)
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 085-9269471
(นายอากาศ จันทะกิจ)
คนตกแต่งสวน
โทร : 088-7403345
(นางลำปาง ศรีพันธ์)
นักการ-ภารโรง
โทร : 087-9541698
(นายวีระสิทธิ์ สีหาบรรดิษฐ์)
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 083-3333565
group กองคลัง
(นางสาวควรเทียน ทองขาว)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 087-2256417
(นางสาวหทัยชนก พันธ์วงศา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร : 085-0122482
(นางสาวนิชานาถ ขันอาสา)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
โทร : 082-8931552
(นายคุณานนท์ คุณวงศ์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
โทร : 081-5921086
(นางสาวกณกพิชญ์ กรรโณ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
โทร : 088-5092720
(นายมีสิน พรมผัน)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 095-3859316
(นางเบญจมาศ หาริตะวัน)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร : 098-4384665
นางสาวสุภาพร ชุติกรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 089-7694007
group กองช่าง
(นางสาวอนันท์ อรัญปักษ์)
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 086-5416652
(นายอนาวินทร์ ดอนเหลือม)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
โทร : 061-9545323
(นางสกลวรรณ มะโนวรรณ)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 085-2519030
(นายวันชัย ชื่นใจ)
วิศวกรปฏิบัติการ
โทร : 098-5945235
(นางสาวอรปรียา กาจันทร์)
ผู้ช่วยช่างโยธา
โทร : 092-8859616
(นายเจษฎา จงใจสู้)
ผู้ช่วยช่างสำรวจ
โทร : 093-4910019
(นายอนุชิต สิงห์ชัย)
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
โทร : 081-7696846
group กองการศึกษา-ศาสนาและวัฒนธรรม
(นางสาวณัฏฐ์ชุดา วงศ์อนันต์)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ค้อใต้
โทร : 065-0538909
(นายจักรพล นุ่นสวัสดิ์)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร : 088-5632871
(นางสาวชนัสถ์นันท์ สาไพรวัน)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 093-5409456
(นางสาวกนกอร จำใบ)
ครูชำนาญการ
โทร : 088-3026972
(นางวงเดือน ธิสาไชย)
ครูชำนาญการ
โทร : 081-0546098
(นางชรินทิพย์ รักษากุมาร)
ครูชำนาญการ
โทร : 082-8441932
(นางพัชรินทร์ ตุ้มทอง)
ครูชำนาญการ
โทร : 087-0077082
(นางสาวนันธิญา บุตตะวัง)
ครู ระดับ ปฏิบัติการ
(นางจีระนันท์ ดุลยะลา)
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 084-5104877
(นางชลาลัย นาคราช)
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 093-3813527
(นางณิชาภัทร หาริตะวัน)
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 089-8624491
(นางนิภาพร ใบภักดี)
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 086-2249370
group กองสวัสดิการสังคม
(นางสาวโสภิตา ศรีสุดา)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม อบต.ค้อใต้
โทร : 081-9748162
(นายจารุกิตติ์ ผาอินทร์)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร : 083-3271256
(นางวัชราภรณ์ สวัสดี)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 061-5065858