messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
place ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลค้อใต้ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 จำนวน 3,637 แห่ง) ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ขนาดกลาง โดยแบ่งโครงสร้างส่วนราชการ ประกอบด้วย 1 สำนัก 4 กอง ดังนี้ 1. สำนักงานปลัด อบต. มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ สารบรรณ การจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบังคับ การดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบ การปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลของพนักงานทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้ 1.1 งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานสารบรรณ งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร งานบริหารงานบุคคล งานกิจการสภา งานการเลือกตั้ง 1.2 งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานนโยบายและแผน งานวิชาการ การประชาสัมพันธ์ งานสารสนเทศ งานงบประมาณ 1.3 งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานกฎหมาย งานคดี และนิติกรรม งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ งานระเบียบการคลัง งานข้อบัญญัติและระเบียบ 1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานอำนวยการ งานป้องกัน งานช่วยเหลือฟื้นฟู งานรักษาความสงบเรียบร้อย 1.5 งานด้านส่งเสริมการเกษตร (1) งานส่งเสริมการเกษตร (2) งานส่งเสริมปศุสัตว์ 1.6 งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (1) งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม (2) งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข (3) งานรักษาความสะอาด (4) งานควบคุมโรค 2. กองคลัง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ-จ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีและนำส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวัน งานจัดทำแผนที่ภาษี การรับและจ่ายขาดเงินสะสม การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัสดุต่าง ๆ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้ 2.1 งานการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานรับเงิน-เบิกจ่ายเงิน งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน งานเก็บรักษาเงิน 2.2 งานบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานการบัญชี งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย งานงบการเงินและงบทดลอง งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า งานพัฒนารายได้ งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี งานพัสดุ งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ 2.5 งานธุรการ งานสารบรรณ งานข้อมูลข่าวสารทางการศึกษา งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 3. กองช่าง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับ การสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล การอนุมัติเพื่อดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล งานบำรุง ซ่อม และจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการและการออกแบบก่อสร้างแก่องค์การบริหารส่วนตำบล และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้ 3.1 งานก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานก่อสร้างและบูรณะถนน งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ งานวิศวกรรม งานควบคุมการก่อสร้างทุกประเภท ฝ่ายบริการข้อมลและหลักเกณฑ์ งานออกแบบ 3.3 งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร งานระบายน้ำ งานไฟฟ้าสาธารณะ งานจัดตกแต่งสถานที่ งานบริหารกิจการประปา 3.4 งานผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานสำรวจและแผนที่ งานวางผังพัฒนาเมือง งานควบคุมทางผังเมือง งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง 3.5 งานธุรการ งานสารบรรณ งานข้อมูลข่าวสารทางการศึกษา งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษา เกี่ยวกับการจัดการศึกษาทุกระบบ ทุกระดับ การวางแผนการศึกษา ของมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา ส่งเสริมการวิจัย การวางโครงการ สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติการศึกษา เพื่อนำไปประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษา ดังนี้ 4.1 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมทางการศึกษา งานประเพณี ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน งานศึกษานอกระบบและส่งเสริมอาชีพ งานบริหารทั่วไป งานด้านห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา 4.2 งานบริหารการศึกษา งานแผนและวิชาการ งานการศึกษาปฐมวัย งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานด้านลูกเสือและยุวกาชาด 4.3 งานธุรการ งานสารบรรณ งานข้อมูลข่าวสารทางการศึกษา งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 5. กองสวัสดิการสังคม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาชุมชน และการส่งเสริมอาชีพ ดังนี้ 5.1 งานสังคมสงเคราะห์ 5.2 งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 5.3 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 5.5 งานธุรการ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลค้อใต้ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 จำนวน 3,637 แห่ง) ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ขนาดกลาง โดยแบ่งโครงสร้างส่วนราชการ ประกอบด้วย 1 สำนัก 4 กอง ดังนี้ 1. สำนักงานปลัด อบต. มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ สารบรรณ การจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบังคับ การดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบ การปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลของพนักงานทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้ 1.1 งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานสารบรรณ งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร งานบริหารงานบุคคล งานกิจการสภา งานการเลือกตั้ง 1.2 งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานนโยบายและแผน งานวิชาการ การประชาสัมพันธ์ งานสารสนเทศ งานงบประมาณ 1.3 งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานกฎหมาย งานคดี และนิติกรรม งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ งานระเบียบการคลัง งานข้อบัญญัติและระเบียบ 1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานอำนวยการ งานป้องกัน งานช่วยเหลือฟื้นฟู งานรักษาความสงบเรียบร้อย 1.5 งานด้านส่งเสริมการเกษตร (1) งานส่งเสริมการเกษตร (2) งานส่งเสริมปศุสัตว์ 1.6 งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (1) งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม (2) งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข (3) งานรักษาความสะอาด (4) งานควบคุมโรค 2. กองคลัง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ-จ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีและนำส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวัน งานจัดทำแผนที่ภาษี การรับและจ่ายขาดเงินสะสม การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัสดุต่าง ๆ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้ 2.1 งานการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานรับเงิน-เบิกจ่ายเงิน งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน งานเก็บรักษาเงิน 2.2 งานบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานการบัญชี งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย งานงบการเงินและงบทดลอง งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า งานพัฒนารายได้ งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี งานพัสดุ งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ 2.5 งานธุรการ งานสารบรรณ งานข้อมูลข่าวสารทางการศึกษา งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 3. กองช่าง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับ การสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล การอนุมัติเพื่อดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล งานบำรุง ซ่อม และจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการและการออกแบบก่อสร้างแก่องค์การบริหารส่วนตำบล และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้ 3.1 งานก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานก่อสร้างและบูรณะถนน งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ งานวิศวกรรม งานควบคุมการก่อสร้างทุกประเภท ฝ่ายบริการข้อมลและหลักเกณฑ์ งานออกแบบ 3.3 งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร งานระบายน้ำ งานไฟฟ้าสาธารณะ งานจัดตกแต่งสถานที่ งานบริหารกิจการประปา 3.4 งานผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานสำรวจและแผนที่ งานวางผังพัฒนาเมือง งานควบคุมทางผังเมือง งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง 3.5 งานธุรการ งานสารบรรณ งานข้อมูลข่าวสารทางการศึกษา งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษา เกี่ยวกับการจัดการศึกษาทุกระบบ ทุกระดับ การวางแผนการศึกษา ของมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา ส่งเสริมการวิจัย การวางโครงการ สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติการศึกษา เพื่อนำไปประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษา ดังนี้ 4.1 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมทางการศึกษา งานประเพณี ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน งานศึกษานอกระบบและส่งเสริมอาชีพ งานบริหารทั่วไป งานด้านห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา 4.2 งานบริหารการศึกษา งานแผนและวิชาการ งานการศึกษาปฐมวัย งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานด้านลูกเสือและยุวกาชาด 4.3 งานธุรการ งานสารบรรณ งานข้อมูลข่าวสารทางการศึกษา งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 5. กองสวัสดิการสังคม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาชุมชน และการส่งเสริมอาชีพ ดังนี้ 5.1 งานสังคมสงเคราะห์ 5.2 งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 5.3 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 5.5 งานธุรการ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
info_outline วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์หน่วยงาน "พัฒนาค้อใต้ให้น่าอยู่ หมู่บ้านเข้มแข็ง ประชาชนอยู่ดีกินดี สร้างสามัคคีในชุมชน"
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์หน่วยงาน

"พัฒนาค้อใต้ให้น่าอยู่ หมู่บ้านเข้มแข็ง ประชาชนอยู่ดีกินดี สร้างสามัคคีในชุมชน"
place สถานที่ท่องเที่ยว
วัดพระธาตุฝุ่น บ้านคำเจริญรอปรับปรุง
วัดพระธาตุฝุ่น บ้านคำเจริญวัดพระธาตุฝุ่น บ้านคำเจริญ หมู่ที่ 5 ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม บรรยากาศร่มเย็น มีองค์พระธาตุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งเป็นเถ้าฝุ่นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ตั้งแต่ครั้งสมัยสร้างพระธาตุพนม ตามคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่จริงๆแล้วฝุ่นดังกล่าวจะเอาไปไว้ที่ธาตุพนมแต่มาถึงตรงนี้มีคนส่งข่าวมาบอกว่าธาตุพนมสร้างเสร็จแล้วจึงปรึกษากันว่าจะสร้างเจดีย์ครอบองค์พระธาตุไว้ จึงเรียกว่า วัดพระธาตุฝุ่น ประชาชนจากทั่วสารทิศนิยมเดินทางมาสักการะกราบขอพรเป็นสถานที่บำเพ็ญกุศลในวันสำคัญทางศาสนา วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันสงกรานต์ และบำเพ็ญกุศลต่างๆ ของชุมชน เช่น วันทำบุญร่วมชาติ ตักบาตรร่วมขัน สงค์เฒ่ากระดูกปู่ย่าตายาย เป็นต้น
วัดป่าแก้ว บ้านชุมพลรอปรับปรุง
วัดป่าแก้ว บ้านชุมพลวัดป่าแก้ว บ้านชุมพล หมู่ที่ 4 ต.ค้อใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร เป็นวัดป่าพระกรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ประวัติความเป็นมา ในปี พ.ศ.2494 หลวงปู่ขาว อนาลโย ลูกศิษย์องค์สำคัญของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต (ผู้ซึ่งได้รับการเคารพบูชาจากคนอีสานและคนไทยทั้งประเทศว่า เป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ได้วางรากฐานแห่งวงกรรมฐานในด้านข้อวัตรปฏิบัติอันเคร่งครัดต่อพระธรรมวินัย และ แนวทางการปฏิบัติด้านจิตภาวนาเพื่อมุ่งสู่ความหลุดพ้นจากวัฏสงสาร) ได้จาริกมาพบและปักกลดพักที่นี่ซึ่งเป็นป่าช้าทิ้งศพของชาวบ้านในละแวกนี้ทั้ง 5 หมู่บ้าน ต่อมาชาวบ้านได้ช่วยกันสร้างกุฏิเป็นกระต๊อบและศาลาหลังเล็กๆมุงด้วยหญ้าคาถวาย พร้อมทั้งนิมนต์ให้หลวงปู่ฯอยู่จำพรรษาเพื่อเป็นเนื้อนาบุญให้ชาวบ้านได้ทำบุญใส่บาตรและเทศนาธรรมอบรมจิตใจชาวบ้านให้มีที่พึ่งทางใจ แม้ว่าจะมีความทุกข์ยากของกายอยู่บ้างแต่จิตใจของชาวบ้านกลับชุ่มเย็นเพราะได้รับรสพระธรรมจากองค์หลวงปู่ขาวพระอริยะเจ้า หลวงปู่ฯได้อาศัยข้าวสารและอาหารแห้งจากชาวบ้านขาม,บ้านชุมพลและบ้านคำเจริญ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกหลานและญาติของหลวงปู่ฯที่อพยพมาจากจังหวัดอุบลราชธานี หลวงปู่ฯได้พักจำพรรษาด้วย 1 พรรษา หลังจากออกพรรษาแล้วหลวงปู่ฯได้ออกเที่ยววิเวกและจำพรรษาที่อื่น และได้ย้อนกลับมาจำพรรษาที่นี่อีกครั้งในปี พ.ศ. 2500 ซึ่งโดยปรกติแล้วหลวงปู่ฯ มักจะไม่จำพรรษาซ้ำที่เดิม 2 พรรษาติดต่อกัน เมื่อออกพรรษาแล้วหลวงปู่ฯ ก็ออกเที่ยววิเวกไปที่อื่นและได้ไปสร้างวัดถ้ำกลองเพล แต่ถึงอย่างไรก็ตามหลวงปู่ฯก็ยังคงแวะเวียนกลับมาพักที่นี่เป็นครั้งคราวในหน้าแล้ง หลังจากนั้นก็มีพระอาจารย์คล้าย และหลวงปู่เพียร วิริโย มาพักจำพรรษา แต่ด้วยเหตุที่พระที่นี่มักจะอยู่เป็นประจำคือเมื่อออกพรรษาแล้วก็จะออกเที่ยววิเวกไปที่อื่น ทำให้บางช่วงไม่มีพระอยู่ให้ชาวบ้านได้ทำบุญใส่บาตรเป็นประจำ ดังนั้นในปีพ.ศ.2508 ชาวบ้านชุมพลจำนวนหนึ่งจึงเดินทางไปกราบหลวงปู่ขาว เพื่อขอพระมาอยู่ประจำที่นี่ หลวงปู่ฯจึงแนะนำชาวบ้านไปนิมนต์พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร ซึ่งขณะนั้นอยู่กับหลวงปู่บัว สิริปุณโณ ที่วัดป่าหนองแซง บ้านหนองแซง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ชาวบ้านต้องไปนิมนต์พระอาจารย์สิงห์ทองถึง 7 ครั้งท่านจึงรับนิมนต์ชาวบ้านมาอยู่ที่นี่ พร้อมทั้งพระอาจารย์อุ่นหล้า ฐิตธัมโม (เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน) และโยมแม่ของพระอาจารย์ทั้งสองท่านซึ่งได้สละเรือนออกบวชเป็นแม่ชีก็ติดตามมาอยู่ที่นี่ด้วยเช่นกัน สาเหตุที่ท่านพระอาจารย์ไม่รับนิมนต์ง่ายๆนั้นก็เพราะท่านคิดว่าไม่ใช่ท่านองค์เดียวยังมีโยมแม่ชีของท่านด้วย เกิดเมื่อไปแล้วโยมแม่ชีของท่านไม่สะดวกก็จะลำบาก เพราะอยู่กับหลวงปู่บัว สิริปุณโณ ก็สะดวกดีแล้ว แต่เมื่อท่านเห็นชาวบ้านชุมพล เขารับรองและเอาจริงเอาจังท่านจึงรับนิมนต์ ในช่วงที่พระอาจารย์สิงห์ทองอยู่เป็นเจ้าอาวาสนั้นท่านจะกำหนดรับพระที่จะมาอยู่ศึกษาและจำพรรษาด้วยไม่เกิน 18 รูปเท่านั้น แต่จะมีสามเณรมากจนบางครั้งรับไม่ไหวเพราะกุฏิไม่เพียงพอ กุฏิของพระ-เณรในสมัยนั้นก็เป็นหลังเล็กๆพอที่หลบแดดและฝนเท่านั้น ท่านพระอาจารย์สิงห์ทองได้อยู่จำพรรษาที่วัดป่าแก้วชุมพลนี้มาตลอดตั้งแต่พรรษาที่ 22 จนกระทั่งถึงพรรษาที่ 36 ครั้นต่อมาในวันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2523 ได้เกิดอุบัติเหตุเครื่องบินตก ที่ท้องนาทุ่งรังสิต หมู่ที่ 4 ตำบลคลอง 4 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นสาเหตุให้พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ได้ถึงแก่มรณภาพพร้อมกันถึง 5 องค์ มีดังนี้ พระอาจารย์บุญมา ฐิตเปโม วัดป่าสิริสาลวัน บ้านโนนทัน พระอาจารย์วัน อุตโม วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม (ถ้ำพวง) พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ วัดเจติยาคีรีวิหาร (ภูทอก) พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร วัดป่าแก้วชุมพล พระอาจารย์สุพัฒน์ สุขกาโม วัดป่าประสิทธิ์สามัคคี ท่านพระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร ได้ถึงแก่มรณภาพในขณะที่มีอายุ 55 ปี 9 เดือน พรรษาที่ 36 หลังจากพระอาจารย์สิงห์ทองมรณภาพแล้ว พระครูพิศาลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอสว่างแดนดินในขณะนั้นได้มอบหมายและแต่งตั้งให้ พระอาจารย์อุ่นหล้า ฐิตธัมโม ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา วัดป่าแก้วชุมพลได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2532
สถานที่ท่องเที่ยว
วัดพระธาตุฝุ่น บ้านคำเจริญ

รอปรับปรุง
วัดพระธาตุฝุ่น บ้านคำเจริญ

วัดพระธาตุฝุ่น บ้านคำเจริญ หมู่ที่ 5 ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม บรรยากาศร่มเย็น มีองค์พระธาตุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งเป็นเถ้าฝุ่นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ตั้งแต่ครั้งสมัยสร้างพระธาตุพนม ตามคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่จริงๆแล้วฝุ่นดังกล่าวจะเอาไปไว้ที่ธาตุพนมแต่มาถึงตรงนี้มีคนส่งข่าวมาบอกว่าธาตุพนมสร้างเสร็จแล้วจึงปรึกษากันว่าจะสร้างเจดีย์ครอบองค์พระธาตุไว้ จึงเรียกว่า วัดพระธาตุฝุ่น ประชาชนจากทั่วสารทิศนิยมเดินทางมาสักการะกราบขอพรเป็นสถานที่บำเพ็ญกุศลในวันสำคัญทางศาสนา วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันสงกรานต์ และบำเพ็ญกุศลต่างๆ ของชุมชน เช่น วันทำบุญร่วมชาติ ตักบาตรร่วมขัน สงค์เฒ่ากระดูกปู่ย่าตายาย เป็นต้น
วัดป่าแก้ว บ้านชุมพล

รอปรับปรุง
วัดป่าแก้ว บ้านชุมพล

วัดป่าแก้ว บ้านชุมพล หมู่ที่ 4 ต.ค้อใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร เป็นวัดป่าพระกรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ประวัติความเป็นมา ในปี พ.ศ.2494 หลวงปู่ขาว อนาลโย ลูกศิษย์องค์สำคัญของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต (ผู้ซึ่งได้รับการเคารพบูชาจากคนอีสานและคนไทยทั้งประเทศว่า เป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ได้วางรากฐานแห่งวงกรรมฐานในด้านข้อวัตรปฏิบัติอันเคร่งครัดต่อพระธรรมวินัย และ แนวทางการปฏิบัติด้านจิตภาวนาเพื่อมุ่งสู่ความหลุดพ้นจากวัฏสงสาร) ได้จาริกมาพบและปักกลดพักที่นี่ซึ่งเป็นป่าช้าทิ้งศพของชาวบ้านในละแวกนี้ทั้ง 5 หมู่บ้าน ต่อมาชาวบ้านได้ช่วยกันสร้างกุฏิเป็นกระต๊อบและศาลาหลังเล็กๆมุงด้วยหญ้าคาถวาย พร้อมทั้งนิมนต์ให้หลวงปู่ฯอยู่จำพรรษาเพื่อเป็นเนื้อนาบุญให้ชาวบ้านได้ทำบุญใส่บาตรและเทศนาธรรมอบรมจิตใจชาวบ้านให้มีที่พึ่งทางใจ แม้ว่าจะมีความทุกข์ยากของกายอยู่บ้างแต่จิตใจของชาวบ้านกลับชุ่มเย็นเพราะได้รับรสพระธรรมจากองค์หลวงปู่ขาวพระอริยะเจ้า หลวงปู่ฯได้อาศัยข้าวสารและอาหารแห้งจากชาวบ้านขาม,บ้านชุมพลและบ้านคำเจริญ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกหลานและญาติของหลวงปู่ฯที่อพยพมาจากจังหวัดอุบลราชธานี หลวงปู่ฯได้พักจำพรรษาด้วย 1 พรรษา หลังจากออกพรรษาแล้วหลวงปู่ฯได้ออกเที่ยววิเวกและจำพรรษาที่อื่น และได้ย้อนกลับมาจำพรรษาที่นี่อีกครั้งในปี พ.ศ. 2500 ซึ่งโดยปรกติแล้วหลวงปู่ฯ มักจะไม่จำพรรษาซ้ำที่เดิม 2 พรรษาติดต่อกัน เมื่อออกพรรษาแล้วหลวงปู่ฯ ก็ออกเที่ยววิเวกไปที่อื่นและได้ไปสร้างวัดถ้ำกลองเพล แต่ถึงอย่างไรก็ตามหลวงปู่ฯก็ยังคงแวะเวียนกลับมาพักที่นี่เป็นครั้งคราวในหน้าแล้ง หลังจากนั้นก็มีพระอาจารย์คล้าย และหลวงปู่เพียร วิริโย มาพักจำพรรษา แต่ด้วยเหตุที่พระที่นี่มักจะอยู่เป็นประจำคือเมื่อออกพรรษาแล้วก็จะออกเที่ยววิเวกไปที่อื่น ทำให้บางช่วงไม่มีพระอยู่ให้ชาวบ้านได้ทำบุญใส่บาตรเป็นประจำ ดังนั้นในปีพ.ศ.2508 ชาวบ้านชุมพลจำนวนหนึ่งจึงเดินทางไปกราบหลวงปู่ขาว เพื่อขอพระมาอยู่ประจำที่นี่ หลวงปู่ฯจึงแนะนำชาวบ้านไปนิมนต์พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร ซึ่งขณะนั้นอยู่กับหลวงปู่บัว สิริปุณโณ ที่วัดป่าหนองแซง บ้านหนองแซง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ชาวบ้านต้องไปนิมนต์พระอาจารย์สิงห์ทองถึง 7 ครั้งท่านจึงรับนิมนต์ชาวบ้านมาอยู่ที่นี่ พร้อมทั้งพระอาจารย์อุ่นหล้า ฐิตธัมโม (เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน) และโยมแม่ของพระอาจารย์ทั้งสองท่านซึ่งได้สละเรือนออกบวชเป็นแม่ชีก็ติดตามมาอยู่ที่นี่ด้วยเช่นกัน สาเหตุที่ท่านพระอาจารย์ไม่รับนิมนต์ง่ายๆนั้นก็เพราะท่านคิดว่าไม่ใช่ท่านองค์เดียวยังมีโยมแม่ชีของท่านด้วย เกิดเมื่อไปแล้วโยมแม่ชีของท่านไม่สะดวกก็จะลำบาก เพราะอยู่กับหลวงปู่บัว สิริปุณโณ ก็สะดวกดีแล้ว แต่เมื่อท่านเห็นชาวบ้านชุมพล เขารับรองและเอาจริงเอาจังท่านจึงรับนิมนต์ ในช่วงที่พระอาจารย์สิงห์ทองอยู่เป็นเจ้าอาวาสนั้นท่านจะกำหนดรับพระที่จะมาอยู่ศึกษาและจำพรรษาด้วยไม่เกิน 18 รูปเท่านั้น แต่จะมีสามเณรมากจนบางครั้งรับไม่ไหวเพราะกุฏิไม่เพียงพอ กุฏิของพระ-เณรในสมัยนั้นก็เป็นหลังเล็กๆพอที่หลบแดดและฝนเท่านั้น ท่านพระอาจารย์สิงห์ทองได้อยู่จำพรรษาที่วัดป่าแก้วชุมพลนี้มาตลอดตั้งแต่พรรษาที่ 22 จนกระทั่งถึงพรรษาที่ 36 ครั้นต่อมาในวันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2523 ได้เกิดอุบัติเหตุเครื่องบินตก ที่ท้องนาทุ่งรังสิต หมู่ที่ 4 ตำบลคลอง 4 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นสาเหตุให้พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ได้ถึงแก่มรณภาพพร้อมกันถึง 5 องค์ มีดังนี้ พระอาจารย์บุญมา ฐิตเปโม วัดป่าสิริสาลวัน บ้านโนนทัน พระอาจารย์วัน อุตโม วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม (ถ้ำพวง) พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ วัดเจติยาคีรีวิหาร (ภูทอก) พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร วัดป่าแก้วชุมพล พระอาจารย์สุพัฒน์ สุขกาโม วัดป่าประสิทธิ์สามัคคี ท่านพระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร ได้ถึงแก่มรณภาพในขณะที่มีอายุ 55 ปี 9 เดือน พรรษาที่ 36 หลังจากพระอาจารย์สิงห์ทองมรณภาพแล้ว พระครูพิศาลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอสว่างแดนดินในขณะนั้นได้มอบหมายและแต่งตั้งให้ พระอาจารย์อุ่นหล้า ฐิตธัมโม ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา วัดป่าแก้วชุมพลได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2532