messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
group กองการศึกษา-ศาสนาและวัฒนธรรม
(นางสาวณัฏฐ์ชุดา วงศ์อนันต์)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ค้อใต้
โทร : 065-0538909
(นายจักรพล นุ่นสวัสดิ์)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร : 088-5632871
(นางสาวชนัสถ์นันท์ สาไพรวัน)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 093-5409456
(นางสาวกนกอร จำใบ)
ครูชำนาญการ
โทร : 088-3026972
(นางวงเดือน ธิสาไชย)
ครูชำนาญการ
โทร : 081-0546098
(นางชรินทิพย์ รักษากุมาร)
ครูชำนาญการ
โทร : 082-8441932
(นางพัชรินทร์ ตุ้มทอง)
ครูชำนาญการ
โทร : 087-0077082
(นางสาวนันธิญา บุตตะวัง)
ครู ระดับ ปฏิบัติการ
(นางจีระนันท์ ดุลยะลา)
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 084-5104877
(นางชลาลัย นาคราช)
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 093-3813527
(นางณิชาภัทร หาริตะวัน)
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 089-8624491
(นางนิภาพร ใบภักดี)
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 086-2249370