องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ค้อใต้
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
group ผู้บริหารฝ่ายประจำ
(นางสุพัตรา สีดามาตย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้
โทร : 081-8716793
(นางสาวอนันท์ อรัญปักษ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้
โทร : 086-5416652
(นางสาวพรรทิ ระหูภา)
หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.ค้อใต้
โทร : 087-2288182
(นางสาวอนันท์ อรัญปักษ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 086-5416652
(นางสุพัตรา สีดามาตย์)
ปลัด อบต. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองช่าง
โทร : 081-8716793
(นางสาวณัฏฐ์ชุดา วงศ์อนันท์)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ค้อใต้
โทร : 065-0538909
(นางสาวโสภิตา ศรีสุดา)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม อบต.ค้อใต้
โทร : 081-9748162