messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
group กองช่าง
(นางสาวอนันท์ อรัญปักษ์)
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 086-5416652
(นายอนาวินทร์ ดอนเหลือม)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
โทร : 061-9545323
(นางสกลวรรณ มะโนวรรณ)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 085-2519030
(นายวันชัย ชื่นใจ)
วิศวกรปฏิบัติการ
โทร : 098-5945235
(นางสาวอรปรียา กาจันทร์)
ผู้ช่วยช่างโยธา
โทร : 092-8859616
(นายเจษฎา จงใจสู้)
ผู้ช่วยช่างสำรวจ
โทร : 093-4910019
(นายอนุชิต สิงห์ชัย)
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
โทร : 081-7696846