องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ค้อใต้
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
info_outline ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 1.1 แนวทาง การจัดการศึกษาและการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา 1.2 แนวทางการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 1.3 แนวทางการสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการ และการส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต สตรี เด็ก คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสผู้ติดเชื้อเอดส์ และผู้ยากจน 1.4 แนวทางการส่งเสริมสุขภาพและการควบคุมป้องกันโรค 1.5 แนวทางการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาสถาบันครอบครัว 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 2.1 แนวทางการก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ำระบบ สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 2.2 แนวทางการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2.3 แนวทาง การบริการประชาชน 2.4 แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด การทุจริต คอรัปชั่น 2.5 แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2.6 แนวทาง การอนุรักษ์ ฟื้นฟูบำบัด ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2.7 แนวทางการส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 2.8 แนวทาง การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 2.9แนวทางการปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 2.10 แนวทางการจัดหาและพัฒนารายได้ 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 3.1 แนวทางการปรับโครงสร้างพื้นฐานระบบการผลิตทาง การเกษตรและปศุสัตว์ 3.2 แนวทางการพัฒนาตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจ พอเพียง 3.3 แนวทางการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 3.4 แนวทางการส่งเสริมการฝึกอบรมการประกอบอาชีพ 3.5 แนวทางการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว 4.1 แนวทางการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 4..2แนวทางจัดให้มีและการบำรุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 4.3 แนวทาง การส่งเสริมท่องเที่ยว