messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ (ถาม-ตอบ) Q&A
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

รายละเอียดการสอบถาม ผู้สอบถาม คำตอบจากเจ้าหน้าที่
สอบถาม​เกี่ยวกับ​ภาษีที่ดอนและสิ่งปลูกสร้าง​ปีนี้จะเก็บภาษี​ในห้วงใด​ มีการลดภาษีหรือไม่ (10 มีนาคม 2566) นางอนุรักษ์​ ขาวสะอาด การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปีนี้จะรับชำระไม่เกินเดือนมิถุนายนค่ะ ปีนี้จะมีการลดหย่อนภาษี 15 % ค่ะ แต่ตอนนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้รอหนังสือสั่งการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สอบถามเรื่องการจ่ายเงินอุดหนุนบุตรครับ กำหนดการจ่ายคือวันที่เท่าไหร่ครับ (10 มกราคม 2566) จักรพันธ์ อระกุล ทุกวันที่ 10 ของเดือนค่ะ แต่ถ้าวันที่ 10 ตรงกับเสาร์อาทิตย์ก็จะเลื่อนมาจ่ายวันทำการ เช่น วันที่ 10 ตรงกับวันอาทิตย์ก็จะเลื่อนมาจ่ายเป็นวันที่ 8 ซึ่งตรงกับวันศุกร์
ขอทราบเอกสารขออนุญาตสร้างบ้านค่ะ (25 มกราคม 2565) บังอร หอมหวล เรียน คุณบังอร หอมหวน สำหรับการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง มีหลักฐานในการประกอบการยื่นขออนุญาต ดังนี้ค่ะ 1. คำขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง ตามแบบฟอร์ม ข1 จำนวน 1 ชุด 2. แผนผังบริเวณ จำนวน 2 ชุด 3. แบบแปลน (โดยละเอียด) ที่วิศวกรและสถาปนิกผู้ออกแบบลงนามรับรองทุกแผ่น จำนวน 5ชุด 4. สำเนาโฉนดที่ดิน / น.ส.3 / ส.ค.1 จำนวน 2 ชุด 5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด 7. ใบคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน (ท.ร.9) จำนวน 2 ชุด , ใบรับแจ้งการย้ายออก (ท.ร.6) จำนวน 2ชุด 8. หนังสือแสดงความยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน กรณีก่อสร้างในที่ดินของผู้อื่น จำนวน 2 ชุด เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะแจ้งผลการพิจารณาภายใน 45 วัน และหากมีเหตุผลจำเป็นที่ไม่สามารถแจ้งผลการพิจารณาได้ จะขยายไปอีก 2 คราวๆ ละ 45 วัน
สอบถามการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ สามารถลงทะเบียนได้ช่วงไหน และต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการลงทะเบียน (15 มีนาคม 2564) นางมาลา ศาลาแดง สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เดือนมกราคม-กันยายน 2564 ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ หลักฐานประกอบด้วย 1 บัตรประชาชน 2 ทะเบียนบ้าน 3 สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ในนามผู้มีสิทธิ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ
หากต้องการติดต่อราชการกับ อบต.ค้อใต้ สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้า โดยระบุวันและเวลาที่สะดวกเข้ารับบริการ ได้หรือไม่ (02 ธันวาคม 2563) วันฟ้าใหม่ ท่านสามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าโดยระบุวันและเวลาที่สะดวกเข้ารับบริการได้ โดยสามารถจองคิวผ่าน https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckyDoBk5JB-DTyGZw5JGCVbk2PYcXFOEsm90_VXHIv_iBImg/viewform หากท่านไม่สามารถเข้ารับบริการตามวันและเวลาที่จองไว้ได้ ท่านสามารถทำการจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ใหม่ในวันถัดไป
ตอบคำถามแล้ว 5 คำถาม

ตั้งคำถามใหม่

รายละเอียดการสอบถาม


ใส่ code: