องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ค้อใต้
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

รายละเอียดการสอบถาม


ใส่ code:

 

สอบถาม​เกี่ยวกับ​ภาษีที่ดอนและสิ่งปลูกสร้าง​ปีนี้จะเก็บภาษี​ในห้วงใด​ มีการลดภาษีหรือไม่

การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปีนี้จะรับชำระไม่เกินเดือนมิถุนายนค่ะ ปีนี้จะมีการลดหย่อนภาษี 15 % ค่ะ แต่ตอนนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้รอหนังสือสั่งการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(โดย:นางอนุรักษ์​ ขาวสะอาด เขียนเมื่อ:10 มีนาคม 2566)

สอบถามเรื่องการจ่ายเงินอุดหนุนบุตรครับ กำหนดการจ่ายคือวันที่เท่าไหร่ครับ

ทุกวันที่ 10 ของเดือนค่ะ แต่ถ้าวันที่ 10 ตรงกับเสาร์อาทิตย์ก็จะเลื่อนมาจ่ายวันทำการ เช่น วันที่ 10 ตรงกับวันอาทิตย์ก็จะเลื่อนมาจ่ายเป็นวันที่ 8 ซึ่งตรงกับวันศุกร์

(โดย:จักรพันธ์ อระกุล เขียนเมื่อ:10 มกราคม 2566)

ขอทราบเอกสารขออนุญาตสร้างบ้านค่ะ

เรียน คุณบังอร หอมหวน สำหรับการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง มีหลักฐานในการประกอบการยื่นขออนุญาต ดังนี้ค่ะ 1. คำขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง ตามแบบฟอร์ม ข1 จำนวน 1 ชุด 2. แผนผังบริเวณ จำนวน 2 ชุด 3. แบบแปลน (โดยละเอียด) ที่วิศวกรและสถาปนิกผู้ออกแบบลงนามรับรองทุกแผ่น จำนวน 5ชุด 4. สำเนาโฉนดที่ดิน / น.ส.3 / ส.ค.1 จำนวน 2 ชุด 5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด 7. ใบคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน (ท.ร.9) จำนวน 2 ชุด , ใบรับแจ้งการย้ายออก (ท.ร.6) จำนวน 2ชุด 8. หนังสือแสดงความยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน กรณีก่อสร้างในที่ดินของผู้อื่น จำนวน 2 ชุด เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะแจ้งผลการพิจารณาภายใน 45 วัน และหากมีเหตุผลจำเป็นที่ไม่สามารถแจ้งผลการพิจารณาได้ จะขยายไปอีก 2 คราวๆ ละ 45 วัน

(โดย:บังอร หอมหวล เขียนเมื่อ:25 มกราคม 2565)

สอบถามการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ สามารถลงทะเบียนได้ช่วงไหน และต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการลงทะเบียน

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เดือนมกราคม-กันยายน 2564 ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ หลักฐานประกอบด้วย 1 บัตรประชาชน 2 ทะเบียนบ้าน 3 สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ในนามผู้มีสิทธิ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ

(โดย:นางมาลา ศาลาแดง เขียนเมื่อ:15 มีนาคม 2564)

หากต้องการติดต่อราชการกับ อบต.ค้อใต้ สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้า โดยระบุวันและเวลาที่สะดวกเข้ารับบริการ ได้หรือไม่

ท่านสามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าโดยระบุวันและเวลาที่สะดวกเข้ารับบริการได้ โดยสามารถจองคิวผ่าน https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckyDoBk5JB-DTyGZw5JGCVbk2PYcXFOEsm90_VXHIv_iBImg/viewform หากท่านไม่สามารถเข้ารับบริการตามวันและเวลาที่จองไว้ได้ ท่านสามารถทำการจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ใหม่ในวันถัดไป

(โดย:วันฟ้าใหม่ เขียนเมื่อ:02 ธันวาคม 2563)

5 รายการที่ดำเนินการแล้ว