info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ค้อใต้
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ เชิญชวนชาวตำบลค้อใต้ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ลดโอกาสในการติดเชื้อแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 104
sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ
  • เพศ
  • สถานภาพผู้ตอบ
  • เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
  • เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจสะดวก รวมเร็ว
  • เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
  • เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
  • การให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน
  • มีระยะในการให้บริการที่เหมาะสมกับสภาพงาน
  • มีการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม
  • มีอุปกรณ์ เครื่องมือที่พร้อมในการให้บริการ
  • มีแบบฟอร์มที่สะดวกในการกรอกข้อมูล
  • มีตู้แสดงความคิดเห็นหรือแบบประเมินการบริการ
  • มีสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่นที่นั่งพักสำหรับผู้มาใช้บริการ ที่จอดรถ น้ำดื่ม ฯลฯ
  • สถานที่ให้บริการมีความปลอดภัย สะอาด เป็นระเบียบ
  • มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบการบริการข้อมูลสารสนเทศ
  • สภาพภูมิทัศน์มีความสวยงาม เหมาะสมและเป็นระเบียบ
  • การปลูกต้นไม้ให้ความร่วมรื่น การจัดสวนหย่อมมีความเหมาะสม
  • อาคารสถานที่มีความเป็นเอกลักษณ์ มั่นคงสวยงาม
  • ข้อเสนอแนะ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางสุพัตรา ใบภักดี)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 081-8716793
(นางสุพัตรา ใบภักดี)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 081-8716793